Doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.

Doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.

Mierové nám. 3
903 01 Senec

Informácie o kancelárii Doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.

Advokátska kancelária JUDr. Vlasty Kovalančíkovej je kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá poskytuje právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:   

• Obchodné právo   

• Občianske právo  

• Rodinné právo   

• Pracovné právo   

• Správne právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam. S cieľom poskytnúť svojim klientom komplexné služby AK spolupracuje s externými spolupracovníkmi, najmä audítormi, notármi, súdnymi znalcami, exekútormi. 

 

Obchodné právo: 

• Obchodné spoločnosti a družstvá (založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov, vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkmi, prevody obchodných podielov).

• Hospodárska súťaž ( účasť na hospodárskej súťaži, nekalá súťaž, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži).

• Obchodné záväzkové vzťahy (vyhotovovanie obchodných zmlúv a iných zmluvných dokumentov, zabezpečenie záväzkov, posudzovanie návrhov obchodných zmlúv vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka, zastupovanie pred súdom v sporoch vzniknutých z obchodno-záväzkových vzťahov a pod.).

• Zastupovanie v konkurznom konaní.

• Komplexné zabezpečenie právnych služieb pri vymáhaní pohľadávok ( mimosúdne dohody, zastupovanie na súdoch, návrhy na vykonanie exekúcie, spolupráca s exekútormi pri nútenom vymáhaní pohľadávok).

S kým môžete prísť do kontaktu?

Doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.

Kancelária:Mierové nám. 3903 01 SenecTelefonické spojenie:tel./fax: + 421 2 45258472mobil:+421 905 325 802+ 421 905 660 614E-mailová adresa:advokat@nextra.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit